พัฒนาการต่างๆในวัยเด็ก

วัยเด็กสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงใหญ่ๆคือวัยเด็กตอนต้นหรือวัยอนุบาลที่เป็นช่วงที่เด็กจะมีความก้าวหน้าของพัฒนาการในทุกๆด้าน ส่วนวัยเด็กตอนกลางหรือช่วงอายุ 6 – 9 ปี จะเป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆไม่ชัดเจนมากนัก และสุดท้ายวัยเด็กตอนปลายคือช่วงอายุ 10 –12 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีพัฒนาการที่สำคัญด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

          ในเด็กวัยอนุบาลตัวเด็กมักจะมีความชอบในการปีนป่ายกระการกระโดดเพราะเป็นช่วงสำคัญในการฝึกใช้งานและควบคุมร่างกายของตัวเด็กเอง มีการแสดงออกของอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้การเข้าสังคมและการเล่นกับเพื่อนโดยการทำกิจกรรมต่างๆหรือการเล่นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ วัยนี้ชอบที่จะเลียนแบบคำพูดและท่าทางของผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ช่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ

          วัยเด็กตอนกลางเด็กจะสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและคล่องตัวมากขึ้นจากการฝึกทักษะในกิจกรรมต่างๆและของเล่นเสริมพัฒนาการในวัยอนุบาล เป็นวัยที่เริ่มควบคุมตนเองได้ สามารถแยกแยะถูกผิดและมีความรักเพื่อนพ้องมากขึ้น ไม่เอาตนเองเป็นใหญ่เช่นวัยอนุบาล รู้จักสิ่งที่ตนสนใจและเริ่มรู้จักการใช้เหตุผลมากขึ้น เป็นวัยที่มีความสุขในการได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนของตนจนบางทีอาจขาดความรับผิดชอบไปบ้าง สามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีขึ้น

          วัยเด็กตอนปลายวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่น ในเด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ค่อนข้างสูงกว่าเด็กผู้ชาย เช่นสูงมากขึ้น น้ำหนักมากขึ้น เริ้มมีส่วนเว้าส่วนโค้งแสดงให้เห็น เริ่มมีประจำเดือนเป็นต้น เป็นวัยที่เริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น เด็กวัยนี้จึงเริ่มมีความเครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยนี้จะเริ่มทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนมากขึ้น เป็นวัยที่มีจินตนาการสูง สามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้น สามารถเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆได้มากขึ้น มีความจำที่แม่นยำมากขึ้น

          จะเห็นได้ว่าเด็กในวัยต่างๆมีพัฒนาการในทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไป ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรดูแลเอาใจใส่ในพัฒนาการที่เด็กแสดงออกมาและให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กเหล่านั้นเติบโตมาอย่างมีความสุขและเป็นเด็กที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า การเลี้ยงดู การทำกิจกรรม การเล่นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ รวมถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆจะช่วยสร้างให้เด็กเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้