Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
เกียร์ทดรอบ
Lifestyle

เกียร์ทดรอบ คืออะไร ?

คือ อุปกรณ์ส่งกำลังผ่านฟันเฟืองในรูปแบบแรงบิด ตัวเฟืองจะช่วยให้การทดรอบใช้กำลังที่น้อยลง ในขณะที่การขับเคลื่อนจะเป็นไปด้วยความเร็ว ใช้หลักการทดรอบด้วยการใช้เฟืองที่มีศูนย์กลางขนาดใหญ่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนสิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่า เฟืองทำขึ้นเพื่อส่งกำลังในรูปแบบของแรงบิด การส่งกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำงานของฟันเฟืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป การทำงานของ เกียร์ทดรอบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฟันเฟือง และมีอัตราการทดรอบเริ่มต้นตั้งแต่ 1/10-1/50 และมีการแบ่ง เฟืองเกียร์ทดรอบ เป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้ 1.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบตรง เป็นที่นิยมมากที่สุด มีราคาถูก ทำให้สูญเสียพลังงานต่ำ มีลักษณะพิเศษที่ฟันเฟืองเป็นแนวนอนขนานไปกับเพลา เรียกว่า “เฟืองขนานเพลา” เฟืองแบบตรงเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังระยะสั้น มีความแข็งแรงพอสมควร ใช้งานได้ดีและปลอดภัย เฟืองแบบตรงถูกนำไปใช้กับงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 2.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบเฉียง เฟืองเฉียง มีลักษณะตัวเฟืองคล้ายเฟืองตรง ต่างกันที่ฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลา แต่จะทำมุมเฉียงตามต้องการ อาจเอียงได้ทั้งซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และการออกแบบ เวลาทำงานจะมีเสียงเบา ๆ ทำงานได้ไหลลื่นดี ซี่ฟันที่ลาดเอียงทำให้การเสียดสีน้อยลง สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบขนานและแบบตั้งตรง 3.เฟืองเกียร์ทดรอบ แบบดอกจอก จะมีรูปทรงผสมผสานกันระหว่างเฟืองตรง เฟืองเฉียง และรูปกรวย ความพิเศษอยู่ที่เป็นเฟือง 2 …